ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
„ТРЪК ЕКСПО 2020”

I. Правила за участие

 1. Изложителят попълва и предоставя на ОРГАНИЗАТОРА/ААП или негов представител/ заявка-договор и всички необходими документи в пакет и в посочените по-долу срокове.

 2. Представянето на заявка-договор за участие, не по-късно от 01.03.2020 г. за членове на ААП и не по-късно от 20.05.2020 г. за нечленове на ААП, е недвусмислено свидетелство за намеренията на подателя му. Той предполага приемането на Общите условия, Техническите изисквания, Формулярите, както и всички правила и разпоредби, свързани с организирането и провеждането на мероприятието на територията на Международен панаир Пловдив.

 3. Подаването на заявки за участие от фирми нечленове на ААП след 20.05.2020 г. няма да бъдат приети и обработени, поради краткото време до откриване на Изложението.

 4. Разпределянето на щандовете попада изключително в компетентността на ОРГАНИЗАТОРА.

 5. В срок до 1.03.2020 г. фирмите – членове на ААП, заявили участие, следва да заплатят заявените и одобрени от комисията по изложенията площи. Липсата на плащане или извършването на частично такова по сметката, посочена в заявката за участие в определения срок 1.03.2019 г., дава право на ААП да се разпорежда със заявената площ на съответната фирма. При отказ от участие на съответната фирма след тази дата, преведените суми остават в полза на ААП, а при липсващо плащане - Изложителя следва да заплати пълната сума за ангажираната от него площ.

 6. Условие за участие е представянето на схема на щанда с приложени чертежи съдържащи се в проекта, ако Изложителя е възложил изграждането на изложбените щандове на външна строителна фирма, то строителната фирма сключва строителен договор с Организатора :
 • Ситуация – разглежданата площ как контактува с околните площи и пътеки
 • План на изложбената площ с нанесени обзавеждане и експонати
 • Разпределение с обзавеждане (и за двете нива ако щандът е на два етажа)
 • Всички фасади
 • Напречен и надлъжен разрез
 • Софит
 • Визуализация
  Задължително е чертежите да бъдат котирани.

  7. Всички проекти и строителни договори за изграждане на щандове на членове на ААП се съгласуват с определения от УС на ААП архитект в срок до 10.05.2020 г., а за нечленове на ААП – се съгласуват в срок до 29.05.2020 г.

  8. Задължително се представя на ОРГАНИЗАТОРА проекта на щанда, дори и когато същия няма да се застроява, като се посочат изрично броя и разположението на експонатите, обзавеждането и рекламите. Представеното копие на проекта за съгласуване задължително остава на разположение на ОРГАНИЗАТОРА и не се връща.

  9. На мероприятието могат да се представят - премиери и новости от официалните представители на производителите на товарни автомобили, автобуси, бодибилдъри и ремаркета от категории: N1, N2, N3, M2, M3, O3, O4. Също така ще бъдат представени и официалните представители на производителите на резервни части, масла и горива.

  10. В срок до 22.05.2020 г. следва да бъде представен на ОРГАНИЗАТОРА пълен списък на експонатите – ППС, съпроводен със съответните сертификати за съответствие на типа /Cертификат за Съответствие/ ЕС Certificate of Conformity/ за всеки един експонат.

  11. Изложителите нямат право да използват звуково оформление шумът, от което причинява дискомфорт на останалите Изложители или посетителите.
  ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да предприеме адекватни мерки за налагане спазване на гореспоменатите изисквания: да забранява провеждането на шоу програми, причиняващи прекалено високи нива на шум и в случаите на продължително неспазване на изискванията дори да прекъсне електрическото захранване на щанда.

  12. Забранява се поставянето на надписи по експонатите и щандовете, освен: технически характеристики, ембелми/стикери за получени награди от съответния модел, надписа “премиера” – когато моделът се представя за първи път в страната, базова цена на модела и цена на конкретния експонат.

  13. Забранява се разпространяването на информация за промоции, отстъпки, безлихвени лизинги, кредити и др., под каквато и да е форма, извън щанда на съответния изложител. Допустимо е този вид информация да присъства в раздаваните ценови листи и каталози.

  14. Забранява се разпространението на храна от страна на изложителите на територията на изложението.

  15. Тест-драйв автомобилите могат да бъдат придвижвани към зоната за тест-драйв, само след предварително уточнен с ОРГАНИЗАТОРА маршрут. Контролът по преминаването на хора и експонати през входа/изхода на пистата се осъществява от стюарди, с цел осигуряване на спокойно провеждане на тест-драйвовете. Допуска се едновременно достъп до пистата на до два камиона от всяка фирма, но не повече от 16 бр. общо. За целите на тестово шофиране се разрешава на пистата да бъдат разполагани камиони -експонати от съответните щандове не повече от един брой на щанд. Преди всяко тестово шофиране, съответният водач следва да подпише собственоръчно декларация за наличие на правоспособност за управление на моторното преводно средство, както и че не е употребил алкохол или други упойващи средства.

  16. За времето на мероприятието не се препоръчва провеждането на рекламни, промоционални и търговски мероприятия извън територията на изложението.

  17. ОРГАНИЗАТОРЪТ създава равнопоставено положение на щандовете на фирмите.

  18. Цялата отговорност по стабилността на оборудването и съответствието му с противопожарните разпоредби принадлежи на Изложителя. ОРГАНИЗАТОРЪТ е напълно освободен от отговорност за всякакви щети, причинени от дизайнерски или конструктивни дефекти, включително и от такива произтичащи от графични обекти, намиращи се в заеманото от Изложителя пространство.

  19. Условията важат за всички изложители независимо дали са членове на Асоциацията или не, с изключение на т.I-5, която не важи за фирми - нечленове на ААП.

II. Технически изисквания за изграждане на щандове

 1. На щандовете не се разрешава никакво изграждане на съоръжения /стени, огради, въжета, бариери, билбордове и комуникационни материали/ възпрепятстващи преминаването на посетителите и видимостта към щандовете. Допустимо е единствено изграждането на бунгало и поставянето на информационни или презентационни съоръжения не по–високи от 1,2 метра и на разстояние не по–малко от 0,6 метра от границата на изложбената площ. Последната забрана не важи за 1 бр. тотем на фирма, с размери до 1.5 / 5.5 метра. Разположението на тотемите, трябва да бъде съгласувано с изложителите на съседните щандове

 2. Не могат да бъдат поставяни експонати на разстояние по – малко от 0,6 метра от границата със съседната площ.

 3. Застрояването трябва да се извършва на пропорционално разстояние от съседните щандове, освен ако друго не е изрично уговорено при съгласуване на проектите .

 4. При изграждане на подиум, максималната денивелация между изгражданите подиуми не може да бъде повече от 15 см. При изграждането на подиуми посочената по – горе денивилация се разрешава единствено когато външните, неграничещи с други подиуми, страни са без ръбове и са скосени под ъгъл не по – малък от 45 градуса.

 5. Преграждане между площите се допуска единствено след предварително съгласуване с ОРГАНИЗАТОРА и с цел повишаване мерките за безопасност.

 6. При щандове под 100 кв.м. се допуска изключение от изискванията на предходните чл.1 и чл.2.
  Задължително условие за действието на тази норма е предварителното представяне от съответния изложител на организаторите на проект на щанда и съгласуването на същия със посочен от организаторите архитект.

 7. Организатора ААП сключва договор с външните строителни фирми на които изложители, участници в Изложението са възложили изграждането на изложбените им щандове/бунгала.

III. Санкции

 1. При нарушаване на техническите изисквания за изграждане на щандовете, констатирано от Комисията по изложенията преди официалното откриването на мероприятието, когато нарушението може да бъде отстранено своевременно - нарушителите се предупреждават писмено да отстранят нарушението.

 2. При нарушаване на техническите изисквания за изграждане на щандовете, когато нарушението може да бъде отстранено своевременно, констатирано от Комисията по изложенията преди официалното откриването на мероприятието и нарушителите са предупредени писмено да отстранят нарушението, но не са предприели необходимите действия и след официалното откриването на мероприятието, ОС на ААП оторизира Управителния съвет да налага глоба на нарушителите – 750 лв. на ден през време на изложението изложението, за всяко нарушение. Глобата се налага въз основа на предложение на Комисията по изложенията до УС.

 3. При нарушаване на техническите изисквания за изграждане на щандовете, констатирано от Комисията по изложенията, когато нарушението не може да бъде отстранено своевременно и представлява разминаване между одобрен проект и изграден щанд – ОС на ААП оторизира Управителния съвет да глобява нарушителите по 5000 лв. Глобата се налага въз основа на единодушно решение на Управителния съвет.

 4. Ако горното нарушението е свързано с увеличаване на изложбената площ, над допустимите височини и размери, под формата на по- високи стени или прикрепени към тях рекламни материали и др., то ОС на ААП оторизира Управителния съвет да изиска нарушителите да заплатят тази допълнителна площ по цени за излагане на рекламни материали. Управителният съвет взема своето решение с пълно единодушие.

 5. При нарушаване на изискванията за участие на мероприятието, констатирано от Комисията по изложенията и след писмено уведомление до нарушителя, когато нарушението не може да бъде отстранено своевременно или нарушителят отказва да го отстрани своевременно – ОС на ААП оторизира Управителния съвет да налага глоба на нарушителите в размер на 1500 лв. на ден през време на изложението, за всяко нарушение. Глобата се налага въз основа на решение на Управителния съвет.

 1. При нарушаване на разпоредбите на т.I-9 и I-10, ОС на ААП оторизира Управителния съвет да налага глоба в размер на 10000 лв. Глобата се налага въз основа на решение на Управителния съвет. Неправомерно изложените експонати се отстраняват незабавно от щанда.

 2. В случаите на доказано нарушение на чл. I-11 или ако ОРГАНИЗАТОРА получи оплакване за причинени вреди или искания за компенсации от другите Изложители и/или Посетители, свързани с неспазване на тази разпоредба, ОРГАНИЗАТОРЪТ ще предприеме съответни действия срещу нарушителите. В такива случаи загубите на засегнатите лица ще бъдат възстановявани от гаранционния депозит.

 3. За всички нарушения извън горепосочените, ОС на ААП оторизира Управителния съвет да налага глоба на нарушителите в размер на 1000 лв. за всяко нарушение. Глобата се налага въз основа на решение на Управителния съвет.

 4. Констатираните нарушения се описват в протокол. Извлечение от посочения констативен-протокол се връчва на нарушителите, което е и основание за заплащане на наложените глоби.

 5. Наложените глоби се превеждат по банковата сметка на Асоциацията, в срок до два работни дни след връчване на уведомление за решението на УС на ААП.

 1. При нарушение на разпоредбата на т.III-10, УС на ААП предлага на ОС на ААП съответната фирма да бъде изключена от Асоциацията на основание чл.12.2 от Устава на ААП.

 2. При констатирани нарушения и налагане на санкции на фирми, чиито представители са членове на УС на ААП, тези членове не участват при взимане на решения по параграф III от настоящите правила.

ОРГАНИЗАТОР:                                       ИЗЛОЖИТЕЛ:

                       /Име, подпис и печат /

С подкрепата на:

RB Leasing
Frotcom

Медийни партньори досега

BBC TOP GEAR BULGARIA
mobile.bg
Fakti.bg
ams.bg
Автобуси и микробуси
http://www.Autoclub.bg
Sportal.bg
Novini.bg
Profit.bg
BEPnews.bg
Твоят Бизнес
Computerworld
agrotv.bg
Agro bg
Publix
CIO
ICT Media
Utilities
autobild.bg
money.bg
news.bg
bager.bg
KATRA FM
flashnews.bg
BGNes
ClubS1
topsport.bg
frognews.bg
hidrive.bg
att-bg
bnr.bg
iconomist.bg
auto.offnews
codefashion.bg
Auto-Moto
economic-bg
Economy magazine
Kmeta-Vestnik
KMETA sait
ABC News
©2020 TruckEхро. All Rights Reserved! Web agency Kaya Pro Ltd.