ОБЩИ УСЛОВИЯ
„ТРЪК ЕКСПО 2023”

 

I. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да попълни настоящата ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ и да я изпрати  не по-късно от крайния срок, упоменат в ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ.

1.2. При разпределението и избора на площите за щандовете, предимство се дава по реда на получаване на заявките. На ИЗЛОЖИТЕЛЯ се забранява да прехвърля цялата или част от наетите площи на трети лица без съгласието на ОРГАНИЗАТОРА.

1.3. Писмени молби за намаляване на потвърдените площи и щандове или отказ от участие се приемат, ако са постъпили не по-късно от 01.05.2023. След този срок изложителите трябва да заплатят цялата стойност на заявената площ, независимо дали ще ползват или не площите.

1.4. На изложителите се предоставят покани в зависимост от наета площ:

До 24 кв.м. – 5 бр. До 49 м2 – 10 бр.

До 99 м2 – 15 бр. Над 100 м2 – 20 бр.

1.5. Допълнителните услуги и оборудване, които се предоставят от ОРГАНИЗАТОРА са описани във формуляр за допълнителни услуги

II. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И РАБОТНО ВРЕМЕ

2.1. Изложението ще се проведе в международен Панаир Пловдив.

2.2. Дати на провеждане: 08 - 10.06.2023 (четвъртък - събота).

2.3. Дати за монтаж: 03.06 - 06.06.2023 от 8:00 до 18:00 часа.

2.4. Настаняване на изложители: 07.06.2023 от 8.00 до 20:00 часа.

2.5. Откриване: 08.06.2023

2.6. Работно време за посетители: 08 и 09.06.2023 от 10:00 до 18:00 часа и 10.06.2023 от 10:00 до 16:00 часа.

2.7. Работно време за изложители: от 9:00 до 18:30 часа.

2.8. Извозване на експонати: 10.06.2023 от 17:00 до 18:00 часа и на 11.06.2023 от 8:00 до 11:00 часа.

2.9. Демонтаж: 11 - 12.06.2023 от 8:00 до 18:00 часа

III. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ И УСЛУГИ

3.1.ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при настъпили липси през работното време на изложението. Материалите използвани за доизграждане и аранжиране не трябва да бъдат лесно запалими.

3.2. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи инструкции за необходимите мерки за защита от пожари. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да опазва имуществото на ОРГАНИЗАТОРА.

3.3. На ИЗЛОЖИТЕЛЯ се предлагат и следните видове услуги, след предварителни писмени заявки:

Резервации на хотели и настаняване;

Организиране на фирмени презентации;

В случай на анулиране или отлагане на изложението по форсмажорни обстоятелства ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност пред ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ за евентуални вреди.

 

IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

4.1. ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ се задължават да спазват сроковете на плащане, посочени в настоящите Общи условия. В случай, че сумите не са постъпили в посочената по-долу банкова сметка или платени в брой в указаните срокове, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да анулира участието на ИЗЛОЖИТЕЛЯ.

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ОРГАНИЗАТОРА обезщетение за щети, причинени от ИЗЛОЖИТЕЛЯ върху имуществото на ОРГАНИЗАТОРА, възникнали по време на периода на изложението. Щетите се констатират с двустранно подписан протокол.

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Всички спорове, възникнали между ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ОРГАНИЗАТОРА се решават чрез преговори. Ако не се постигне споразумение, спорът се отнася пред Арбитражния съд на БТПП, София, независимо от това дали седалището на фирмата е в чужбина или в България, чиито решения страните приемат за окончателни.

Настоящата ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ се изготвя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза в сила след подписването му и изплащане на договорената сума.

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава до 10.03.2023 г. да заплати стойността на ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ

Начин на плащане - по банков път

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

BIC:BPBIBGSF

BG70 BPBI 8170 1600 2445 72 - BGN

Титуляр на сметката: Фернет България ООД

©2024 TruckEхро. All Rights Reserved! Web agency Kaya Pro Ltd.