Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
1.1 ИЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да попълни настоящата ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ и да я изпрати не по-късно от крайния срок, упоменат в ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ.
1.2. При разпределението и избора на площите за щандовете, предимство се дава по реда на получаване на за- явките. На ИЗЛОЖИТЕЛЯ се забранява да прехвърля цялата или част от наетите площи на трети лица без съгла- сието на ОРГАНИЗАТОРА.
1.3. Писмени молби за намаляване на потвърдените площи и щандове или отказ от участие се приемат, ако са постъпили не по-късно от 30 дни преди откриването на изложението. След този срок изложителите трябва да за- платят цялата стойност на заявената площ, независимо дали ще ползват или не площите.
1.4. На изложителите се предоставят покани в зависимост от наета площ:
• До 24 кв.м. – 5 бр.
• До 49 м2 – 10 бр.
• До 99 м2 – 15 бр.
• Над 100 м2 – 20 бр.
1.5. Допълнителните услуги и оборудване, които се предоставят от ОРГАНИЗАТОРА са описани във формуляр за допълнителни услуги.

II. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И РАБОТНО ВРЕМЕ
Изложението ще се проведе на летище Лесново.
Дати на провеждане: 07 - 09.06.2018 (четвъртък - събота).
Дати за монтаж: 03.05 - 05.06.2018 от 8:30 до 18:00 часа.
Настаняване: 05 - 06.06.2018 до 18:00 часа.
Откриване: 07.06.2018 от 11:00 – 14:00 часа и коктейл.
Работно време за посетители: 07 и 08.06.2018 от 10:00 до 18:00 часа и 09.06.2018 от 10:00 до 16:00 часа. Работно време за изложители: от 9:00 до 18:30 часа.
Извозване на експонати: 09.06. 2018 от 17:00 до 18:30 часа и на 10.06.2018 от 8:30 до 12:00 часа. Демонтаж: 10 - 11.06.2018 от 8:30 до 18:30 часа.

III. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ И УСЛУГИ
ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при настъпили липси през работното време на изложението. Материалите използвани за доизграждане и аранжиране не трябва да бъдат лесно запалими.

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи инструкции за необходимите мерки за защита от пожари.ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да опазва имуществото на ОРГАНИЗАТОРА.
На ИЗЛОЖИТЕЛЯ се предлагат и следните видове услуги, след предварителни писмени заявки. • Резервации на хотели и настаняване;
• Организиране на фирмени презентации;

В случай на анулиране или отлагане на изложението по форсмажорни обстоятелства ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност пред ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ за евентуални вреди.

IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ се задължават да спазват сроковете на плащане, посочени в настоящите Общи условия. В случай, че сумите не са постъпили в посочената по-долу банкова сметка или платени в брой в указаните срокове, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да анулира участието на ИЗЛОЖИТЕЛЯ.

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ОРГАНИЗАТОРА обезщетение за щети, причинени от ИЗЛОЖИТЕЛЯ върху имуществото на ОРГАНИЗАТОРА, възникнали по време на периода на изложението. Щетите се констатират с двустранно подписан протокол.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Всички спорове, възникнали между ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ОРГАНИЗАТОРА се решават чрез преговори. Ако не се постигне споразумение, спорът се отнася пред Арбитражния съд на БТПП, София, независимо от това дали седалището на фирмата е в чужбина или в България, чиито решения страните приемат за окончателни.

Настоящият ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ се изготвя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от стра- ните, и влиза в сила след подписването му и изплащане на договорената сума.

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава до 15.05.2018 г. да заплати стойността на ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ.

Начин на плащане - по банков път,
Банка Пиреос България АД – клон Пловдив
IBAN: BG 86 PIRB 8076 1600 2445 72 - BGL
BIC: PIRBBGSF

Официален телеком партньор

Mtel

С подкрепата на

FastWat
EW

Партньор Кетъринг

Лаура кетъринг

Партньори

Unicredit Leasing
Petrol
ViaSAT Technology

Медийни партньори

БНР
DIR.bg
mobile.bg
Sportal.bg
Capital
BG ON Air
offnews.bg/
http://www.Autoclub.bg
BBC TOP GEAR BULGARIA
ams.bg
Автобуси и микробуси
BEPnews.bg
сп. Икономика
Profit.bg
Novini.bg
Fakti.bg
Utilities
Informiran.net
Publix
SEGA.bg
focus-news
ICT Media
CIO
Computerworld
KATRA FM
Кметът БГ
agrotv.bg
Agro bg
Code Fashion
flashnews.bg
©2019 TruckEхро. All Rights Reserved! Web agency Kaya Pro Ltd.